Общи условия

Общи условия за ползване на www.evexconsult.com

Ако използвате www.evexconsult.com се счита, че сте запознати, приемате и сте съгласни с посочените пo-долу условия. Моля прочетете ги внимателно!
I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Евекс Консулт ЕООД, наричан по-долу още УЕБСАЙТ АДМИНИСТРАТОР, и посетителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния сайт www.evexconsult.com.

Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на уебсайта и услугите, предоставяни посредством него. С осъществяването на достъп до или ползването на уебсайта, Вие (като потребител) приемате всички условия за ползване на сайта и декларирате, че сте запознат с тях.

II. ДЕФИНИЦИИ

1. УЕБСАЙТ АДМИНИСТРАТОР - означава Евекс Консулт ЕООД.
2. ПОТРЕБИТЕЛ - означава всяко лице, което осъществява достъп до или ползва УЕБСАЙТА.
3. УЕБСАЙТ - означава www.evexconsult.com.
4. УСЛУГА - означава всяка предлагана от уебсайт администратора дейност.
5. СЪДЪРЖАНИЕ - означава цялата информация на уебсайта (текст, картинки и фотографии), която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройства, имащи връзка с интернет.
6. ЗАПИТВАНЕ - означава въпрос, молба, предложение и друга информацията предоставена от потребител в онлайн формата за контакт на уебсайта и/или посочените по-долу начини за връзка.
7. ОТГОВОР - означава информацията предоставена от уебсайт администратор в отговор на запитване на потребител.
8. COOKIES - означава малки системни файлове, които се копират върху компютъра на потребителя, когато за първи път посети сайта.

III. ДАННИ ЗА УЕБСАЙТ АДМИНИСТРАТОРА

1. Евекс Консулт ЕООД е дружество със седалище и адрес на регистрация гр. София, жк. Дружба 2, бл. 304, вх. А, ап. 67, ЕИК№203622493 и ДДС №BG203622493.
2. Можете да се свържете с Евекс Консулт ЕООД на посочения по-горе адрес, на тел. 02/481-87-88 и e-mail: office@evexconsult.com.

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общите условия са задължителни за всички потребители на уебсайта.
2. Всяко използване на този уебсайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от уебсайт администратора по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.
4. Уебсайт администратора има право да извършва промени на Общите условията за ползване и съдържанието по всяко време, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
5. Във всеки един случай на промяна на общите условия потребителите ще бъдат информирани за това, чрез публикуването на промените в уебсайта. В този смисъл Вие като потребител имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на уебсайта при всяко негово ползване.
6. Уебсайт администраторът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на уебсайт администратора и в потребителския профил. Уебсайт администраторът не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове.
7. Уебсайт администраторът полага грижа съдържанието в уебсайта да се поддържа вярно и актуално, но съдържанието има информативен и насочващ характер. Уебсайт администраторът не гарантира и не носи отговорност за неговата достоверност, изчерпателност и актуалност.
8. Уебсайт администраторът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат на използването на съдържанието на сайта и информация по какъвто и да било начин, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на нея. В случай, че потребителят се нуждае от конкретен професионален съвет или съдействие, следва да се обърне към Евекс Консулт ЕООД с конкретно запитване.
9. Уебсайт администраторът не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на уебсайт администратора.
10. Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством уебсайта.
11. Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при запитване. В тази смисъл уебсайт администраторът не носи отговорност за съдържанието и получаването на отговора на запитването от страна на потребителя, когато предоставената от потребителя информация, не отговаря на посочените условия.

V. COOKIES

1. На този сайт се използват “cookies”. При зареждане на уебстраницата www.evexconsult.com те се инсталират върху компютрите на потребителя. Използват се за подобряване производителността на сайта и анализиране на посетителите. Сами по себе си, “cookies” не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани, и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на “cookies”, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях. С приемането на тези общи условия за ползване на уебсайта се означава, че Вие сте (а) информирани за използването на “cookies” от уебсайта (б) сте се съгласни с тяхната употреба.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Уебсайт администраторът има право да събира и използва информация относно своите потребители, която те предоставят чрез онлайн формата за контакт на уебсайта и/или останалите канали за връзка с уебсайт администратора. Информацията може да съдържа име, е-mail адрес и всяка друга информация, която потребителят въвежда или предоставя при запитване. С приемане на настоящите Общи условия за ползване, потребителят предоставя своето изрично съгласие съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, личните му данни да бъдат обработвани от уебсайт администратора.
2. Уебсайт администраторът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели.
3. Уебсайт администраторът си запазва правото да изпраща имейли на своите потребители, свързани с нови услуги, с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, освен когато потребителят изрично не заяви друго (писмено или устно).
4. Уебсайт администраторът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на потребителя.
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.
- в други посочени в закона случаи.
5. Евекс Консулт ЕООД е регистриран администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Съдържанието на уебсайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати.
2. Потребителят се съгласява и приема да не генерира връзки към този уебсайт, посредством които се извършва:
- неправомерно, включително подвеждащо и заблуждаващо използване на фирменото наименование и търговската марка (лого) на уебсайт администратора.
- въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на този сайт и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) на сайта, включително генериране на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация.
- използване на рамки, посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че материали от този сайт са част от сайта на потребителя.
3. Уебсайт администраторът си запазва правото да изисква от всеки потребител, генерирал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки.
4. Всеки потребител е длъжен да обезщети уебсайт администратора за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране и други подобни на каквито и да било елементи от съдържанието на сайта.

VIII. ДРУГИ

1. Настоящите Общи условия за ползване се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.
2. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България, чрез извънсъдебни способи или Комисията за защита на потребителите.
3. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 91 53 518 Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg.
(2) Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3,4 и 6 тел.: (02) 93 30 565 или 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg.

Направете запитване сега и получавате 10% отстъпка от месечната цена за първите 6 месеца от договора!

Направи Зaпитване
Обадете ни се на:

0887 287 965

Пишете ни на:
office@evexconsult.com
{